Ahli MAPIM

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) adalah sebuah badan yang bergiat aktif dalam pembangunan bidang penerbitan ilmiah dan saintifik. Ahlinya terdiri daripada semua penerbit Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), pusat penyelidikan di Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Jawatankuasa ini ditubuhkanpada 11 Julai 1996 hasil daripada Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal DBP-IPT (5/96) yang diadakan di DBP cawangan Sarawak. Secara rasmi, MAPIM telah diluluskan penubuhannya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu MAPIM pada 22 Mei 1997. Pelantikan ahli MAPIM dibuat oleh Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Tinggi Malaysia selaku Pengerusi Mesyuarat Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) Jawatankuasa Pemandu MAPIM yang juga, dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada ketika ini MAPIM dianggotai oleh 27 anggota terdiri daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, penerbit IPTA, institut penyelidikan dan agensi kerajaan.

No.University / Institution
1.Universiti Malaya (UM)
2.Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
3.

Universiti Sains Malaysia (USM) 

4.Universiti Putra Malaysia (UPM)
5.Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6.Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
7.Universiti Teknologi MARA (UiTM)
8.Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
9.Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
10.Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
11.Universiti Malaysia Sabah (UMS)
12.Universiti Malaysia Pahang (UMP)
13.Universiti Utara Malaysia (UUM)
14.Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
15.Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
16.Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
17.Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
18.Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
19.Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
20.Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
21.Universiti Tun Hussein On (UTHM)
22.Universiti Islam Malaysia (UIM)
23.Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
24.Universiti Universiti Islam Melaka (KUIM)
25.Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
26.Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)
27.Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
28.Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
29.Institut Aminuddin Baki (IAB)
30.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
31.Institut Kemajuan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia (MARDI)
32.Yayasan Diraja Sultan Mizan (YDSM)
33.Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)